Podmienky ochrany osobných údajov

I.
Základní ustanovení

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je GoWELD, s.r.o., IČO 51 888 181 so sídlom Južná Trieda 4B, 040 01 Košice - Juh (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
  adresa: Južná Trieda 4B, 040 01 Košice - Juh email: info@goweld.sk
  telefón: +421 902 701 594

 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 4. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: Ing. Daniel Goduš, godus@goweld.sk, +421 902 701 594

  II.
  Zdroje a
  kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

  III.
  Zákonný dôvod a účel spracovaniaosobnýchúdajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

  •   plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b)

   Zákona,

  •   oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu

   (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa§ 13 ods. 1

   písm. f) Zákona,

  •   Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu

   (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa§ 13 ods. 1

   písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 2. Účelom spracovania osobných údajov je

vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

1


zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
3. Zo strany
prevádzkovateľa nedochádza kautomatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle§ 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj

výslovný súhlas.

IV.
Doba
uchovávania osobnýchúdajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

  •   po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného

   vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto

   zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

  •   po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe

   súhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje

  vymaže.

  V.
  P
  ríjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

  •   Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe

   zmluvy,

  •   zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby vsúvislosti

   s prevádzkovaním e-shopu,

  •   zaisťujúce marketingové služby.

 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizcii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

  VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

  •   právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

  •   právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie

   spracovania podľa § 24 Zákona,

  •   právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

  •   právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

  •   právo na prenositeľnosť údajov podľa§ 26 Zákona,

  •   právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu

   alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že

  sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

  VII.
  Podmienky
  zabezpečení osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vetky vhodntechnické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2


 1. Prevádzkovateľ prijal technickopatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä šifrovanie, heslá, antivírusový program.

 2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené

  osoby.

  VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novverziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovadresu, ktorste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.10.2018.

3

Konateľ spoločnosti GoWELD, s.r.o.

Ing. Daniel GODUŠ